Hur påverkar den odlade laxen klimatutsläppen?

Produktionen av odlad lax ger lägre CO2-utsläpp än köttproduktionen.

Hur påvärkar den odlade laxen klimautsläppen?
Foto: Norges sjømatråd

SINTEF Fiskeri og havbruk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) och Institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK) analyserade 2009 koldioxidavtrycket för 22 norska sjömatprodukter som följdes hela vägen fram till grossisten. Koldioxidavtrycket omfattade både direkta och indirekta utsläpp av klimatgaser i samband med produktionen.

Enligt analysen ger ett kilo odlad laxfilé som äts i Paris ett utsläpp på 2,5 CO2-ekvivalenter, d.v.s. den enhet som används vid klimatberäkningar för att jämföra utsläpp. Koldioxidavtrycket för laxodling är därmed betydligt lägre än för nötköttsproduktion, som släpper ut 30 CO2-ekvivalenter per kilo, eller fläskkött med ca 5,9 CO2-ekvivalenter per kilo. Den största delen av laxodlingens klimatgasutsläpp kommer från foderproduktionen.

Föreningen Framtiden i våra händer redovisar i sitt faktablad om klimatgasutsläpp siffror från olika livscykelanalyser, där utsläpp från produktion, frakt och avfallshantering ingår i beräkningarna. Även här är laxodlingen ett bättre alternativ än köttindustrin. Enligt faktabladet leder produktionen av ett kilo nötkött till utsläpp av 20 CO2-ekvivalenter per kilo. Fårkött ger utsläpp på 17 CO2-ekvivalenter per kilo medan motsvarande siffra för kycklingkött är 3 CO2-ekvivalenter. Odlad lax leder till utsläpp av 3,2 CO2-ekvivalenter per kilo. 

 

 

Bra länkar

SINTEF Fiskeri- och havsbruksrapport (2009): Carbon footprint and energy use of Norwegian seafood products http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900097

Framtiden i våra händers faktablad om klimatgasutsläpp (2013): http://www.framtiden.no/201107032164/faktaark/klima/klimagassutslipp-fra-forbruk.html

Fiskeri- och havbbruksnäringens forskarfond (2008): Forprosjekt miljøregnskap http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=261094