Norska regler för laxfoder

Den norska regleringen av laxfoder, som är helt i linje med EU genom EES-avtalen, är till för att säkerställa hög produktkvalitet, livsmedelssäkerhet, djurhälsa och en bra miljö.

Foto: Norges sjømatråd

Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet och i vissa fall Helse- og omsorgsdepartementet fastställer tillsammans det norska regelverket för foder. Foderproduktionen faller under lagen om livsmedelsproduktion och livsmedelssäkerhet.

Det är Mattilsynet som handlägger de norska foderreglerna. Myndigheten godkänner och registrerar foderproducenter, reviderar företagens kvalitetssäkringssystem och genomför stickprovskontroller med inspektion och eventuell provtagning för analys. Mattilsynet driver också ett övervaknings- och kartläggningsprogram för fiskfoder.

Det här är myndighetens krav:

  • Fodret ska vara säkert och inte ha någon direkt skadlig påverkan på miljön eller djurens välfärd. 
  • Fodret ska vara hälsosamt, renodlat och av god kvalitet.
  • Det ska märkas, packas och marknadsföras i enlighet med foderregelverkets krav.
  • Märkning och marknadsföring får inte vilseleda användaren.
  • Fodret ska efterleva bestämmelserna om förorening och kemiska beståndsdelar.

Internationella riktlinjer

EU:s regler har stor inverkan på det norska regelverket för foder genom EES-avtalen. Dessutom påverkar olika internationella riktlinjer både Norges och EU:s regelverk.

Det finns flera internationella foderstandarder. Codex Alimentarius är en viktig aktör som tar fram standarder inom FN:s och Världshälsoorganisationens Food Standards Programme. 2004 antog organisationen Codex Alimentarius Code of Practice on Good Animal Feeding.

Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) är en annan viktig aktör i frågor som rör djurhälsa. Organisationen står bakom djurhälsokoden, där riktlinjer för djurfoder har fått ett eget kapitel.

Dessutom arbetar norska fiskfodertillverkare för att säkerställa en miljövänlig produktion, genom att bland annat välja vegetabiliska råvor på ett sätt som förhindrar avskogning och marina råvaror från kontrollerat och hållbart fiske. 

Norska fiskfodertillverkare arbetar också internationellt genom den europeiska foderindustriföreningen FEFAC för att fastställa nödvändiga miljökrav för fodret. FEFAC:s öppna branschstandarder grundas på erkända globala certifieringssystem, utvecklade i samarbete med internationella miljöorganisationer (NGO:s) och andra certifieringsorgan. FEFAC har utvecklat ett öppet referenssystem för sådana standarder för att bidra till full transparens om innehållet i de standarder som används. 

Bra länkar