Norska regler för odling och miljö

Enligt norsk lag ska odlingsnäringen ta hänsyn till miljön och det lokala ekosystemet.

Foto: Marius Fiskum/Norges sjømatråd

 De norska odlingarnas förhållande till miljön regleras främst av akvakulturlagen. Enligt lagen ska havsbruk anläggas, drivas och avvecklas på ett miljömässigt försvarbart sätt. Lagen ställer bland annat krav på miljöövervakning, avlägsnande av förrymda organismer och skydd av bestämda områden. 

 

Försiktighetsprincipen

Odlingsnäringen ska bygga på försiktighetsprincipen. Det betyder att om det finns risk för allvarlig skada på den biologiska mångfalden ska åtgärder vidtas även om det råder bristande kunskap på området. En bedömning ska också göras av odlingens samlade miljöbelastning på ekosystemet. Odlingsverksamhet styrs dessutom av djurskyddslagen och en rad olika föreskrifter.

 

Bra länkar

Akvakulturlagen: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-79