Mår laxen bra i odlingsanläggningarna?

En laxodling har lagstadgade krav på att tillhandahålla en miljö där laxen mår bra under hela sin livscykel. Ett väl fungerande djurskydd bidrar också till en god kvalitet hos den färdiga produkten.

Laxen undersöks regelbundet i burarna. Foto: Norges sjømatråd

Hur laxen mår påverkas av en rad olika faktorer, t.ex. näringstillgång, sociala förhållanden, hantering, transport och sjukdomar. Den som har fått odlingstillstånd är juridiskt ansvarig för att driften sköts rätt ur ett hälso- och djurskyddsperspektiv. De driftsansvariga, skötarna på odlingsanläggningen, personalen på slakteriet och transportörerna måste alla ha dokumenterad teoretisk och praktisk kompetens inom djurskydd för fisk. De måste också uppdatera sin utbildning på området vart femte år. Det är Mattilsynet som kontrollerar att företagen har tillräcklig kompetens. Just nu pågår många projekt inom forskning och utveckling av ny teknik och nya metoder för att hantera lax på ett sätt som optimerar fiskens hälsa. 

Vattenkvalitet

Att vattnet håller hög kvalitet är viktigt för fiskens välbefinnande. Därför måste anläggningarna utformas och underhållas så att rent vatten hela tiden strömmar genom odlingskassarna. Mätning av syrehalt, salthalt och temperatur ska göras regelbundet för att garantera en god vattenkvalitet. Alla anläggningar ska också ha ett reservsystem som kan tillgodose laxens grundläggande behov om systemen skulle sluta fungera. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) arbetar med forskning, utveckling, dokumentation och rådgivning kring den odlade fiskens hälsa.

Specialdesignade anläggningar

Anläggningarna måste utformas så att laxen kan röra sig över relativt stora områden och bete sig så naturligt som möjligt. En odlingskasse ska vara anpassad till den plats där den ska användas och till de lokala väderförhållandena. Enligt regelverket ska 97,5 procent av volymen i odlingskassen utgöras av vatten för att ge laxen goda tillväxt- och levnadsförhållanden. Anordningarna får inte ha skarpa kanter eller bestå av material som är skadliga för fisken. De ska också vara utformade så att fisken får bästa möjliga skydd mot angrepp från andra djur. 2004 infördes NYTEK-föreskriften för att förhindra rymning av fisk. Enligt den ska flytande odlingsanläggningar inte bara hålla en viss teknisk standard utan också ha ett godkänt anläggningscertifikat.

Anläggningens drift

Företagen ska utföra daglig tillsyn av lax, anordningar och produktionsenheter. Tillsynen ska göras så att fisken störs så lite som möjligt. Om laxen uppför sig onormalt ska företaget omedelbart vidta åtgärder. Odlarna ska också utföra en extra kontroll före och efter ett oväder. Anläggningens larm ska kontrolleras minst en gång i veckan. Alla anläggningar har tvååriga driftsplaner som granskas av Fiskeridirektoratet och Mattilsynet. Planerna ska innehålla beredskapsplaner för smitthygien och djurskydd i krissituationer, t.ex. förorening eller utbrott av en smittsam sjukdom.

Utfodring av laxen

Laxfodret ska vara hälsosamt och bidra till att fisken mår bra. Fodret anpassas efter art, ålder, utvecklingsfas, vikt, fysiologiska behov och beteende. När laxen har nått en viss storlek utfodras den varje dag. Fodret fördelas så att all fisk har god tillgång på mat och utan att någon kommer till skada. Här kan du läsa mer om de olika ingredienserna i laxfoder.

Smitthygien

En god smitthygien är mycket viktig för laxens hälsa. Odlingsföretagen måste utföra en rad olika åtgärder för att garantera tillräcklig smitthygien. Samtliga anläggningar ska inspekteras minst sex gånger per år och besökas av en fiskhälsobiolog två gånger per år. För att minska smittrisken läggs de olika platserna regelbundet i träda. Efter varje produktionscykel töms anläggningen på fisk i minst två månader så att eventuella sjukdomar inte överlever och förs vidare från en grupp fisk till en annan. Vid behov kan Mattilsynet besluta att en eller flera anläggningar ska läggas i träda. Företagen ska dessutom hålla anordningar och produktionsenheter rena och se till att personal, arbetskläder och utrustning inte sprider eventuell smitta vidare.   

Bra länkar