Utsläpp från odlingsanläggningar

Den norska kusten kännetecknas av många, djupa fjordar och en nordgående havsström som ger hög vattenomsättning. Näringsämnen och organiskt material som släpps ut från laxodlingar utgör inte något problem för miljön, enligt myndigheterna.

Foto: Norges sjømatråd

Odling medför utsläpp av organiskt material och näringsämnen. Om produktionen är för hög eller om platsen och fjordsystemet inte lämpar sig för odling kan utsläppen påverka miljön negativt.

Alla som ansöker om tillstånd att driva en odling måste göra en miljöundersökning. Om den blir godkänd knyts ett utsläppstillstånd till platsen. Företaget måste dokumentera miljöns tillstånd i samband med etableringen och vid högsta produktionsvolym. Flera laxodlingar på samma plats är bara tillåtet när miljöförhållandena är tillräckligt bra. 

Miljöövervakning

Fiskeridirektoratet övervakar hur odlingsanläggningarna och utsläppen påverkar miljön. Det sker genom genom rutinmässiga undersökningar av organiskt material under anläggningarna. Merparten av utsläppen samlas på platser där vattnet inte är så strömt. Man undersöker också området utanför anläggningen och registrerar organiskt material på platser där vattnet är strömt. Tillsammans ger undersökningarna en helhetsbild av hur varje enskild anläggning påverkar miljön.

De senaste årens undersökningar visar att miljön på och runt anläggningarna blir bättre. 2014 var miljöförhållandena goda eller mycket goda under ca 95 procent av odlingsanläggningarna. I området runt anläggningarna bedömdes mer än 90 procent av anläggningarna som goda eller mycket goda. Här skulle vi behöva komplettera med färskare siffror!

 

Bra länkar

Fiskeridirektoratet angående miljöförhållanden: http://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2015/0215/Gode-miljoeforhold-ved-oppdrettsanleggene