Utsläpp från odlingsanläggningar

Den norska kusten kännetecknas av många, djupa fjordar och en nordgående havsström som ger hög vattenomsättning. Enligt myndigheterna står utsläppen från havsbruk endast för 2% av den naturliga omsättningen av näringsämnen i havsströmmen.

De norska myndigheterna övervakar näringsämnen och organiska ämnen från odlingar. Foto: Norges sjømatråd

Dagens odling medför utsläpp av organiskt material och näringsämnen. Om produktionen är för hög eller om platsen och fjordsystemet inte lämpar sig för odling kan utsläppen påverka miljön negativt.

Miljöövervakning

Alla som ansöker om tillstånd att driva en odling måste göra en miljöundersökning. Om den blir godkänd knyts ett utsläppstillstånd till platsen. Företaget måste dokumentera miljöns tillstånd i samband med etableringen och vid högsta produktionsvolym. Flera laxodlingar på samma plats är bara tillåtet när miljöförhållandena är tillräckligt bra. Fiskeridirektoratet övervakar hur odlingsanläggningarna och utsläppen påverkar miljön. Det sker genom genom rutinmässiga undersökningar av organiskt material under anläggningarna. Merparten av utsläppen samlas på platser där vattnet inte är så strömt. Man undersöker också området utanför anläggningen och registrerar organiskt material på platser där vattnet är strömt. Tillsammans ger undersökningarna en helhetsbild av hur varje enskild anläggning påverkar miljön.

Följ med under buren

Hur ser det ut under en odlingsanläggning? Hur genomförs de lagstadgade miljöundersökningarna? Laxfakta har följt med Akvaplan Niva på kontroll hos Nordlaks i Vesterålen. 

Miljöstatus

De senaste årens undersökningar visar att miljön runt anläggningarna generellt blir bättre och bättre. 2018 var miljöförhållandena runt anläggningarna goda eller mycket goda hos ca 90 procent av odlingsanläggningarna. Sammanlagt är 600 anläggningar med i undersökningen. 

Utsläppen av näringsämnen och organiskt material från odlingar utgör inte något problem för miljön idag. 

Bra länkar