Säker mat från havet

Norge har ett omfattande kontroll- och övervakningssystem för att garantera att maten från havet är säker att äta. Myndigheternas övervakningsprogram visar att konsumenter tryggt kan äta odlad lax.

Säker mat från havet. Foto: Norges sjømatråd

Norsk livsmedelsförvaltning har i uppdrag att säkerställa att konsumenterna kan äta trygg sjömat. Man arbetar med livsmedelssäkerhet genom hela distributionskedjan - från fjord till bord. Myndigheterna ansvarar för att fastställa det regelverk som säkerställer att sjömaten är trygg att äta, och för att se till att Mattilsynet övervakar hur företagen följer regelverket. Samtidigt måste den enskilda företagaren se till att den sjömat de producerar är säker att äta och av rätt kvalitet. 

Myndigheternas kontrollsystem

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet och Landbruks- og matdepartementet delar på ansvaret för den norska livsmedelspolitiken.

Nærings- og fiskeridepartementet och Helse- og omsorgsdepartementet delar på ansvaret för att sjömaten är säker.

Mattilsynet är statens tillsynsmyndighet för norsk sjömat. Mattilsynet fungerar dessutom som rådgivande myndighet åt Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet samt Helse- og omsorgsdepartementet.

Mattilsynet övervakar

Mattilsynet har tillsyn över att laxodlarna följer bestämmelserna och är den centrala kontrollmyndigheten för norsk sjömat. De är också övervakningsorgan när det kommer till djurskydd hos fisk och skaldjur. Myndigheten ansvarar för att utarbeta, vägleda och förvalta regelverk. De utför riskbedömningar och övervakar hela produktionskedjan, från fjord till bord. Mattilsynet har även löpande upppdrag i samband med sjömatsexport och för en dialog med andra länders tillsynsmyndigheter. Mattilsynet godkänner och registrerar sjömatsföretag inom bland annat fiskfoder, laxslakterier och förädlingsanläggningar. Arbetet med företagen omfattar tillsyn och övervakning av hygien, kyl- och frysanläggningar, vatten och is, skadesjursbekämpning, renhållning och avfallshantering. En viktig del av övervakningen är granskningen av verksamheternas interna kontrollsystem. En annan är stickprovskontroller för att hitta eventuella oönskade ämnen. Sådan provtagning genomförs i hela laxproduktionskedjan. Mattilsynet ansvarar även för genomförandet och rapporteringen av nationella övervakningsprogram för säker sjömat. 

Kontrollmyndigheterna inhämtar kunskap och vetenskaplig information från en rad oberoende fackinstitutioner:

  • Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM)
  • Havforskningsinstituttet (tidigare NIFES)
  • Veterinærinstituttet

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM)

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) gör oberoende, öppna och vetenskapliga riskvärderingar åt Mattilsynet och Miljødirektoratet. VKM undersöker alla förhållanden som har direkt eller indirekt betydelse för livsmedelssäkerheten genom hela livsmedelskedjan. Kommitténs organisation är helt fristående från Mattilsynet

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (tidigare NIFES) har en fri och oberoende roll i alla fackliga frågor. 

Institutet forskar bland annat på fiskens näringsämnen och hur fiskkonsumtion påverkar vår hälsa. De rådgiver även myndigheter, branschen och förvaltningen och stöttar dem i arbetet med att garantera säker sjömat. Egna forskningsprogram genomförs med målsättningen att öka kunskapen kring organiska och icke-organiska miljögifter, tillsatser, fiskläkemedel och andra odlingsorganismer, mikororganismer och parasiter i fiskfoder och sjömat. Utöver forskningsarbetet utför institutet övervakningsuppdrag för Mattilsynet

Som en del i arbetet med att garantera säker odlingsfisk genomför institutet, på uppdrag av Mattilsynet, kontinuerligt innehållsanalyser för att hitta eventuella spår av både oalagliga och lagliga läkemedel samt miljögifter i norsk odlad fisk. 

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet är ett biomedicinskt forskningsinstitut med djurhälsa, fiskhälsa och livsmedelssäkerhet som främsta områden. Institutets huvuduppgifter är forskning, kunskapsutveckling och kunskapsförmedling till olika myndigheter.

Veterinærinstituttet är myndigheternas viktigaste kunskapskälla om hur man förebygger, rådger kring, åtgärdar och hanterar allvarliga smittsamma sjukdomar hos fisk och landdjur samt sjukdomar som på naturlig väg kan överföras mellan djur och människor (zoonoser).

Landbruk- og matdepartementet (LMD): ansvarar för den norska livsmedelspolitiken tillsammans med HOD och NFD

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD): ansvarar tillsammans med NFD för sjömatens livsmedelssäkerhet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD): ansvarar för fiske- och akvakulturnäringarnas livsmedelsproduktion

Kontrollmyndigheter under departementen 

Mattilsynet: kontrollerar livsmedelssäkerheten

Miljødirektoratet: kontrollerar föroreningar

Norska statens läkemedelsverk: godkänner läkemedel 

Oberoende fackinstitutioner

HI: övervakar havet och sjömaten

VKM: oberoende riskbedömningar

Veterinærinstituttet: kontrollerar djurskydd, fiskens hälsa, livsmedelssäkerhet

Bra länkar