Säker mat från havet

Norge har ett omfattande kontroll- och övervakningssystem för att garantera att maten från havet är säker att äta. Myndigheternas övervakningsprogram visar att konsumenter tryggt kan äta odlad lax.

Foto: Norges sjømatråd

Myndigheternas kontrollsystem

Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet och Landbruks- og matdepartementet delar på ansvaret för den norska livsmedelspolitiken.

Nærings- og fiskeridepartementet och Helse- og omsorgsdepartementet delar på ansvaret för att sjömaten är säker.

Nærings- og fiskeridepartementet ansvarar för fiskets och akvakulturbranschens livsmedelsproduktion. Som högsta kontrollerande myndighet har man inte bara ansvaret för att produkterna håller hög kvalitet och är säkra att äta, utan också för djurskyddet och fiskens hälsa.

Mattilsynet är statens tillsynsmyndighet för (annat ord för "växter"?), fisk och andra djur samt livsmedel. Mattilsynet har tillsyn över att laxodlarna följer bestämmelserna och är den centrala kontrollmyndigheten för norsk sjömat. Mattilsynet fungerar som rådgivande myndighet åt Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet samt Helse- og omsorgsdepartementet.

Miljødirektoratet är en statlig förvaltningsmyndighet under Klima- og miljødepartementet. Miljødirektoratets huvuduppgifter är att minska utsläppen av klimatgaser, förvalta norsk natur och förhindra föroreningar.

Statens legemiddelverk är en myndighet under Helse- og omsorgsdepartementet som har till uppgift att se till att alla läkemedel som används i Norge är av god kvalitet, att de är säkra att använda och har önskad effekt.

 

Kontrollmyndigheterna inhämtar kunskap och vetenskaplig information från en rad oberoende fackinstitutioner:

  • Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM)

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) gör oberoende, öppna och vetenskapliga riskvärderingar åt Mattilsynet och Miljødirektoratet. VKM undersöker alla förhållanden som har direkt eller indirekt betydelse för livsmedelssäkerheten genom hela livsmedelskedjan. Kommitténs organisation är helt fristående från Mattilsynet.

 

  • NIFES

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) är ett fristående, oberoende forskningsinstitut under Nærings- og fiskeridepartementet.

 

NIFES forskar på fiskens näringsbehov och hur konsumtion av fisk och annan mat från havet påverkar vår hälsa. Institutet ger råd till myndigheter, förvaltningar samt fiske- och havsbruksnäringarna som stöd i deras arbete för att garantera säker och hälsosam sjömat. Utöver forskningen utför NIFES också övervakningsuppdrag för Mattilsynet.

 

  • Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet ligger under Nærings- og fiskeridepartementet och är Norges största marina forskningsmiljö. Institutet ger förvaltningsstöd och kunskapsbaserade råd till statsförvaltningen, i första hand till Nærings- og fiskeridepartementet med underliggande myndigheter som Fiskeridirektoratet och Mattilsynet. Råden grundas på ett omfattande arbete med forskning och övervakning inom olika områden, t.ex. miljöeffekter, smittspridning och djurskydd.

  • Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet är ett biomedicinskt forskningsinstitut med djurhälsa, fiskhälsa och livsmedelssäkerhet som främsta områden. Institutets huvuduppgifter är forskning, kunskapsutveckling och kunskapsförmedling till olika myndigheter.

Veterinærinstituttet är myndigheternas viktigaste kunskapskälla om hur man  förebygger, rådger kring, åtgärdar och hanterar allvarliga smittsamma sjukdomar hos fisk och landdjur samt sjukdomar som på naturlig väg kan överföras mellan djur och människor (zoonoser).

 

Sätts in i grafik, med kort förklarande text (uppdateras):

Högsta kontrollmyndigheter:

LMD: ansvarar för den norska livsmedelspolitiken tillsammans med HOD och NFD

HOD: ansvarar tillsammans med NFD för havsmatens livsmedelssäkerhet

NFD: ansvarar för fiske- och akvakulturnäringarnas livsmedelsproduktion

 

Kontrollmyndigheter under de olika departementen

Mattilsynet: kontrollerar livsmedelssäkerheten

Miljødirektoratet: kontrollerar föroreningar

Statens legemiddelverk: godkänner läkemedel

 

Oberoende fackinstitutioner

NIFES: övervakar havsmaten

HI: övervakar havet

VKM: oberoende riskvärderingar

Veterinærinstituttet: kontrollerar djurhälsa, fiskhälsa och livsmedelssäkerhet

 

Bra länkar:

NFD

HOD

LMD

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Statens legemiddelverk

NIFES

VKM

HI

Veterinærinstituttet