Hur frisk är den odlade laxen?

Hälsotillståndet hos den norska odlade laxen är generellt sett gott. Men det finns fortfarande en del kvar att göra.

Den norska akvakulturdriftslagen kräver att odlad lax ska vara vid god hälsa under hela sin livstid. Foto: Tom Haga/Norges sjømatråd

Den norska akvakulturdriftslagen kräver att odlad lax ska vara vid god hälsa under hela sin livstid. Jämfört med andra länder har Norge därför en unik överblick över den odlade fiskens hälsa. Veterinærinstituttet ger varje år ut en rapport om fiskens hälsa på de norska odlingsanläggningarna. 2018 års rapport lyfter särskilt fram laxlusen som ett problem för laxens hälsa. En ökad resistens mot lusmedel och upprepade lusbehandlingar kan innebära påfrestningar för laxen. Stress, som kan utlösas av bl. a. dåligt väder, nya rutiner, laxlus eller dåliga miljöförhållanden, är en annan faktor som påverkar fiskens hälsa negativt då den försämrar motståndskraften mot infektioner. Odlarna tar hänsyn till fiskens hälsa vid utfodringen, i avelsarbetet och generellt i matfiskproduktionen. Samtidigt satsar näringen mycket pengar på att ta fram bättre tekniska lösningar på anläggningarna, som ett led i att göra laxen friskare. Det bedrivs också omfattande forskning om nya metoder för bekämpning av laxlus. Här kan du läsa mer om hur näringen hanterar laxlusen.

Vaccinering

All lax i Norge vaccineras. Enligt Veterinærinstituttet ger dagens vaccin generellt sett ett gott skydd mot de vanligaste bakterieinfektionerna hos lax. Vaccinationsprogrammet har lett till att sjukdomar som tidigare ledde till hög dödlighet, som furunkolos, vibrios och kallvattenvibrios, nu är under kontroll. Skyddet mot virussjukdomar är mer varierande. Vaccinskador, som sammanväxningar mellan bukväggen och bukhålans organ, kan förekomma. Eftersom vaccinerna har blivit bättre och injektionsdoserna lägre är det dock numera ovanligt med så pass allvarliga vaccinskador att de utgör ett hälsoproblem för fisken. 

Antibiotika i laxen

Mindre än 2 procent av norsk lax har fått antibiotika. Det är dessutom aldrig antibiotika i den norska lax kunderna köper, det garanteras även av Mattilsynets mätningar. 

Enligt Veterinærinstituttet använder den norska fiskodlingen mycket lite antibiotika, nu nära nollnivå. Det innebär att användningen av antibiotika i den norska laxproduktionen har minskat med 99 procent sedan 1987. Minskningen beror främst på effektiva vacciner och infektionsförebyggande åtgärder.

Sjukdomar

Ingen sjuk lax skickas ut till affärerna. Det finns heller ingen antibiotika i den lax som skickas ut till affärerna. 

Infektiös laxanemi (ILA), Pancreas Disease (PD) och Amoebic Gill Disease (AGD) är exempel på sjukdomar som drabbar norsk odlad lax. Näringen använder en rad olika metoder för att bekämpa sjukdomarna, t.ex. god smitthygien, vaccinering och att lägga anläggningar i träda. Varken ILA, PD eller AGD påverkar människor på något sätt. 

Eftersom den intensiva fiskodlingen har en relativt kort historia i Norge kan man förvänta sig att nya sjukdomar kommer att dyka upp. Fiskodlingsindustrin har haft stor fördel av att näringsidkarna delat med sig av kunskap och erfarenheter av olika sjukdomar. Det är också en förutsättning för att näringen och myndigheterna tillsammans ska kunna hantera sjukdomsutbrott på bästa möjliga sätt.  

Bra länkar

Annat

Världen ser till norsk lax för att minska användningen av antibiotika - Aftenposten