Miljöcertifiering för odlad lax

Certifieringar utfärdade av externa tredje parter innebär ett starkt fokus på hållbarhet. Odlingsföretag måste uppfylla en rad krav i de olika standardiseringarna för att kunna bli certifierade. Här är några av de mest kända standardiseringarna:

MILJÖCERTIFIERINGAR FÖR ODLAD LAX
Foto: Norges sjømatråd

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. är en certifiering för lantbruk, husdjurshållning och akvakultur. Standarden för akvakultur har kriterier för miljö och ekologi, fiskdjurskydd, livsmedelssäkerhet samt arbetarnas hälsa och säkerhet. Den täcker hela produktionskedjan från stamfisk och foderleverantörer till odling, slakt och förädling. 

Aquaculture Stewardship Council

Aquaculture Stewardship Council (ASC) är ett certifieringsprogram för ansvarsfullt havsbruk. ASC inrättades 2009 av WWF och nederländska Sustainable Trade Initiative. Deras standard för odlad lax har tagits fram genom Salmon Aquaculture Dialogue, ett projekt som samordnades av WWF. Oberoende inspektörer kontrollerar företagen innan de tilldelas miljömärkningen. Målet är att minska havsbrukens påverkan på miljön och samhället. 

Best Aquaculture Practices

Best Aquaculture Practices (BAP) är en certifieringsstandard för sjömat som tagits fram av Global Aquaculture Alliance (GAA). Den gäller bland annat för laxodlingar och ställer krav på miljöhänsyn, socialt ansvar, livsmedelssäkerhet, djurskydd och spårbarhet genom hela produktionskedjan. BAP-certifierade odlingsföretag ska också ta hänsyn till biologisk mångfald, mark- och vattenförvaltning samt hantering av kemiska ämnen. Alla företag besöks av oberoende inspektörer före certifiering.

Bra länkar

GLOBALG.A.P. 

Aquaculture Stewardship Council (ASC) 

Best Aquaculture Practices